FƏNN KURİKULUMLARININ STRUKTURU VƏ MƏZMUNU


Kurikulum  islahatını zəruri edən səbəblər •  Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması •  Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid •  Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya •  İnformasiya əsrinin tələbləri •  Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması •  Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” sənədinin  əsas  xüsusiyyətləri Kurikulum  təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri  özündə əks etdirən konseptual sənəddir. Continue reading “FƏNN KURİKULUMLARININ STRUKTURU VƏ MƏZMUNU”

Advertisements

KURİKULUM NƏDİR ?


KurikuliumKurikulum nədir? Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət”, “kurs”, “elm” deməkdir. Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Onlardan birincisi fənyönümlü, ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır. Fənyönümlü kurikulumlar məzmun etibarilə elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir. Belə kurikulumların keyfiyyətində biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. Bütün praktik bacarıqların yerinə yetirilməsində məqsəd biliklərin möhkəmliyini, davamlılığını artırmağa xidmət göstərməkdən ibarət olur. Praktik əhəmiyyət daşıyan Continue reading “KURİKULUM NƏDİR ?”

Yeni təlim üsulları ilə coğrafiyanin tədrisi.


Azərbaycanda ümum təhsilində milli kurikulum haqqında.

Kurikulum dedikdə tədris planı başa düşülür. Azərbaycanda ttəhsil islahat proqramının əsas məslələrindən biri də planın yarısıdırı. Təkrar anlayışı yeni təhsil sənədidir ki, və məzmun etibarı ilə beynəlxalqaləmdə ,təlidə qəbul edilmiş kurikulum anlayışına yaxın olmaqla onun dəqiq tərcüməsi deyil. Humanitarlaşma dedikdə tədrisin məzmununun humanitar həcminin artırılması yolu ilə öz xalqının mənəvi dəyərlərinin yiyələnməyi və dünya biliyinin istiqaməti ilə tanışlıq nəzərdə tutulur.
1918-də ABŞ –da mey gəlmiş, 70 –ci illərdən sonra onun nəzəriyəsi formalaşmışdır. Azərbaycanda isə 90 –cı illərin sonundan istifadə olunmaqdadır. Təhsil kurikulumun xarakterinə görə iki yerə bölünü:
1. Fənn yönümlü kurikulum. Continue reading “Yeni təlim üsulları ilə coğrafiyanin tədrisi.”

WordPress.com-da pulsuz sayt və ya bloq yarat.

Yuxarı ↑