Fellərin quruluşu . Təsdiq və inkar fellər.


Plan :

1.Fellərin quruluşu haqqında ümümi məlumat

2.Sadə , düzəltmə (feldən düzələn ) mürəkkəb fellər

3. Felin inkarlıq kateqoriyası

Azərbaycan dilində işlədilən fellərin hamısı eyni quruluşa malikdir.Bunların bir qismi mənşə etibarı ilə daha qədim olub , xüsusi şəkilçi qəbul etmədən və başqa nitq hissələrinin köməyi olmadan hərəkət bildirən sözlərdir.Digər qismi əslində fel  olmayan hər hansı bir nitq hissəsinə müxtəlif əlamət artırmaqla əvvəlki məzmuna uyğun hərəkət ifadə edənlərdir. Continue reading “Fellərin quruluşu . Təsdiq və inkar fellər.”

Advertisements

Fel. Lügəvi məna növləri və onu səciyyələndirən xüsusiyyətləri.


Fel əşyanın iş , hərəkət və halını bildirən bir nitq hissəsidir. Məsələn : Maşın çox surətlə gedirdi . Hər bir işdə dinamik və statik hərəkət olduğu kimi , müəyyən hal vəziyyətdə olur. Deməli hər bir fel də , bu mənaların hər üçünü ifadə edə bilir.  Continue reading “Fel. Lügəvi məna növləri və onu səciyyələndirən xüsusiyyətləri.”

WordPress.com-da pulsuz sayt və ya bloq yarat.

Yuxarı ↑